Visio kennisportaal maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.
Contrast aanpassen Zoekvenster openen Menu openen

Word voor Mac sneltoetsen, uitgebreide lijst

Geplaatst op 27 April 2022

Wil je sneller werken met je Mac? Hieronder vind je het uitgebreide overzicht toetsencombinaties Word voor Mac.

De meeste sneltoetsen zijn ook bruikbaar als je slechtziend of blind bent en gebruik maakt van VoiceOver.

Bron: Microsoft Support

Algemeen

De laatste bewerking ongedaan maken F1
Tekst of afbeeldingen knippen F2
Tekst of afbeeldingen kopiëren F3
De inhoud van het Klembord plakken. F4
De opdracht Ga naar kiezen (menu Bewerken) F5
Het vak Spelling en grammatica openen F7
Een selectie uitbreiden F8
Geselecteerde velden bijwerken F9
Naar het volgende veld gaan* F11
Naar volgende venster gaan CMD + `
De opdracht Opslaan als kiezen (menu Bestand). CMD + SHIFT + S
Tekst kopiëren SHIFT + F2
Letters wijzigen in hoofdletters, kleine letters of combi SHIFT + F3
De actie Zoeken of Ga naar herhalen SHIFT + F4
Naar het vorige invoegpunt gaan SHIFT + F5
Naar het vorige venster gaan CMD + SHIFT + `
Het deelvenster Synoniemenlijst openen SHIFT + F7
Een selectie verkleinen SHIFT + F8
Schakelen tussen veldcode en veldresultaat SHIFT + F9
Naar het vorige veld gaan* SHIFT + F11
De selectie knippen en naar de Prikker verplaatsen CMD + F3
Het venster sluiten CMD + F4
Naar volgende venster gaan CMD + F6
Het lint uitvouwen of minimaliseren OPTION + CMD + R
Een leeg veld invoegen CMD + F9
Een veld vergrendelen CMD + F11
De inhoud van de Prikker invoegen CMD + SHIFT + F3
De actie Zoeken of Ga naar herhalen CMD + SHIFT + F4
Een bladwijzer bewerken CMD + SHIFT + F5
Gekoppelde info in een Word-brondocument bijwerken CMD + SHIFT + F7
De selectie als een blokselectie uitbreiden CMD + SHIFT + F8 vervolgens pijltoets
Een veld ontkoppelen CMD + SHIFT + F9
Een veld ontgrendelen CMD + SHIFT + F11
AutoTekst-fragmenten maken OPTION + F3
Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken** OPTION + F7
Een macro uitvoeren OPTION + F8
Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten OPTION + F9
Geselecteerde tekst op internet opzoeken CMD + SHIFT + L
Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten OPTION + SHIFT + F9

*) Deze sneltoets is strijdig met een standaardtoets Mission Control voor Bureaublad weergeven. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de sneltoets Bureaublad weergeven voor deze toets wijzigen. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren > Mission Control. Onder Toetsenbord en muis kiest u een andere sneltoets voor Bureaublad weergeven of u kiest – (minteken) om deze uit te schakelen.

**) Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen moet zijn ingeschakeld (menu Word, opdracht Voorkeuren, Spelling en grammaticacontrole).

De cursor verplaatsen

Eén teken naar links Pijl-links
Eén teken naar rechts Pijl-rechts
Eén woord naar links OPTION + PIJL-LINKS
Eén woord naar rechts OPTION + PIJL-RECHTS
Eén alinea omhoog CMD + PIJL-OMHOOG
Eén alinea omlaag CMD + PIJL-OMLAAG
Eén cel naar links (in een tabel) SHIFT + TAB
Eén cel naar rechts (in een tabel) TAB
Eén regel omhoog Pijl-omhoog
Eén regel omlaag Pijl-omlaag
Naar het einde van de regel CMD + PIJL-RECHTS of END
Naar het begin van de regel CMD + PIJL-LINKS of HOME
Eén scherm omhoog (schuiven) Page Up
Eén scherm omlaag (schuiven) Page Down
Naar het begin van de volgende pagina CMD + PAGE DOWN
Naar het begin van de vorige pagina CMD + PAGE UP
Naar het einde van een document CMD + END, MacBook: CMD + FN + PIJL-RECHTS
Naar het begin van het document CMD + HOME, MacBook: CMD + FN + PIJL-LINKS
Naar het vorige invoegpunt gaan SHIFT + F5

Tekst en afbeeldingen selecteren

Eén teken naar rechts SHIFT + PIJL-RECHTS
Eén teken naar links SHIFT + LEFT ARROW
Eén woord naar rechts SHIFT + OPTION + PIJL-RECHTS
Eén woord naar links SHIFT + OPTION + PIJL-LINKS
Naar het einde van de regel CMD + SHIFT + PIJL-RECHTS of SHIFT + END
Naar het begin van de regel CMD + SHIFT + PIJL-LINKS of SHIFT + END
Eén regel omlaag SHIFT + PIJL-OMLAAG
Eén regel omhoog SHIFT + PIJL-OMHOOG
Naar het einde van de alinea CMD + SHIFT + PIJL-OMLAAG
Naar het begin van de alinea CMD+ SHIFT + PIJL-OMHOOG
Eén scherm omlaag SHIFT + PAGE DOWN
Eén scherm omhoog SHIFT + PAGE UP
Naar het begin van het document CMD + SHIFT + HOME of CMD + SHIFT + Fn + PIJL LINKS
Naar het einde van het document CMD + SHIFT + END of CMD + SHIFT + Fn + PIJL RECHTS
Tot het einde van het venster OPTION + CMD + SHIFT + PAGE DOWN
Het gehele document selecteren CMD + A
Naar een verticaal tekstblok CMD + SHIFT + F8, en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen
Naar een bepaalde positie in het document F8, en gebruik de pijltoetsen; Esc om de selectiemodus uit te schakelen

Tekst en afbeeldingen in een tabel selecteren

De inhoud van de volgende cel selecteren TAB
De inhoud van de vorige cel selecteren SHIFT + TAB
De selectie uitbreiden naar aangrenzende cellen SHIFT ingedrukt houden en herhaaldelijk op een pijltoets drukken
Een kolom selecteren Klikken in de bovenste of onderste cel van de kolom. SHIFT ingedrukt houden
en herhaaldelijk op PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG drukken
Een selectie (of blok) uitbreiden CMD + SHIFT + F8, en gebruik de pijltoetsen; Esc om de selectiemodus uit te schakelen
De selectie verkleinen SHIFT + F8
Meerdere cellen, kolommen of rijen selecteren die niet aan elkaar grenzen Het eerste gewenste item selecteren, ingedrukt houden en de andere items selecteren

Een selectie uitbreiden

De uitbreidingsmodus inschakelen F8 Als u in de modus Uitgebreide selectie op een locatie in het document klikt, wordt de huidige selectie naar die locatie uitgebreid.
Het eerste teken naar links selecteren F8 en vervolgens PIJL-LINKS
Het eerste teken naar rechts selecteren F8 en vervolgens PIJL-RECHTS
Een selectie uitbreiden Blijf op F8 drukken om de selectie uit te breiden naar het hele woord, de zin, de alinea, de sectie en het document.
De selectie verkleinen SHIFT + F8
De uitbreidingsmodus uitschakelen ESC

Tekst en afbeeldingen bewerken

Tekst of afbeeldingen kopiëren CMD + C of F3
Een stijl kopiëren CMD + SHIFT + C
Een stijl plakken CMD + SHIFT + V
Tekst of afbeeldingen kopiëren naar de knipselmap CONTROL + OPTION + C
Tekst of afbeeldingen verplaatsen CMD + X of F2 (verplaats vervolgens de cursor en druk op CMD + V of F4)
Afbeeldingen invoegen via de fotobrowser CMD + CTRL + M
AutoTekst maken OPTION + F3
AutoTekst invoegen CMD + OPTION + SHIFT + V
De inhoud van het Klembord plakken. CMD + V of F4
Plakken speciaal CMD + CTRL + C
Plakken met opmaak van de aangrenzende tekst CMD + OPTION + SHIFT + V
De inhoud van de Prikker plakken CMD + SHIFT + F3
Eén teken naar links verwijderen DELETE
Eén woord naar links verwijderen CMD + DELETE
Eén teken naar rechts verwijderen Backspace of CLEAR
Het woord rechts van de cursor verwijderen CMD + backspace
Geselecteerde tekst knippen naar het klembord CMD + X of F2
De laatste bewerking ongedaan maken CMD + Z
De laatste bewerking herhalen CMD + SHIFT + Z
Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Spike CMD + F3

Alinea’s uitlijnen en opmaken

Een alinea centreren CMD + E
Een alinea uitvullen CMD + J
Een alinea links uitlijnen CMD + L
Een alinea rechts uitlijnen CMD + R
Een alinea links laten inspringen CONTROL + SHIFT + M
Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen CMD + SHIFT + M
Verkeerd-om inspringen CMD + T
Een verkeerd-om inspringing verwijderen CMD + SHIFT + T
AutoOpmaak starten CMD + OPTION + K
De stijl Standaard toepassen CMD + SHIFT + N
De stijl Kop 1 toepassen CMD + OPTION + 1
De stijl Kop 2 toepassen CMD + OPTION + 2
De stijl Kop 3 toepassen CMD + OPTION + 3
De lijststijl toepassen wanneer de cursor aan het begin van een regel staat CMD + SHIFT + L
Een vaste spatie invoeren OPTION + SPATIEBALK

De regelafstand instellen

Regelafstand 1 CMD + 1
Regelafstand 2 CMD + 2
Regelafstand 1,5 CMD + 5
Eén witregel meteen voorafgaand aan de tekst toevoegen of verwijderen. CMD + 0 (nul)

Tekens opmaken

Het lettertype wijzigen CMD + SHIFT + F
De tekengrootte vergroten CMD + SHIFT + >
De tekengrootte verkleinen CMD + SHIFT + <
De tekengrootte met één punt vergroten CMD + ]
De tekengrootte met één punt verkleinen CMD + [
De opmaak van tekens wijzigen
(opdracht Lettertype in het menu Opmaak) CMD + D
Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen SHIFT + F3
Helemaal in hoofdletters opmaken CMD + SHIFT + A
Opmaak Vet toepassen of verwijderen CMD + B
Tekst onderstrepen CMD + U
Woorden onderstrepen, maar spaties niet onderstrepen CMD + SHIFT + W
Tekst dubbel onderstrepen CMD + SHIFT + D
Opmaak cursief toepassen of verwijderen CMD + I
Helemaal in klein kapitaal opmaken CMD + SHIFT + K
Tekst in subscript zetten(afstand automatisch bepaald) CMD + GELIJKTEKEN
Tekst in superscript zetten(afstand automatisch bepaald) CMD + SHIFT + PLUSTEKEN
Doorhaalopmaak toepassen CMD + SHIFT + X

Speciale tekens invoegen

Een leeg veld CMD + F9
Regeleinde SHIFT + RETURN
Pagina-einde CMD + ENTER
Kolomeinde CMD + SHIFT + RETURN
Vast afbreekstreepje CMD + SHIFT + AFBREEKSTREEPJE
Het copyrightsymbool OPTION + G
Symbool voor geregistreerd handelsmerk OPTION + R
Handelsmerksymbool OPTION + 2
Beletselteken OPTION + PUNTKOMMA
Velden invoegen
Invoeging Druk op
Veld DATE CONTROL + SHIFT + D
Veld LISTNUM CMD + OPTION + SHIFT + L
Veld PAGE CONTROL + SHIFT + P
Veld TIME CONTROL + SHIFT + T
Een leeg veld CMD + F9

Werken met velden

Geselecteerde velden bijwerken F9
Een veld ontkoppelen CMD + SHIFT + F9
Schakelen tussen veldcode en veldresultaat SHIFT + F9
Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten OPTION + F9
Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten OPTION + SHIFT + F9
Naar het volgende veld gaan F11
Naar het vorige veld gaan SHIFT + F11
Een veld vergrendelen CMD + F11
Een veld ontgrendelen CMD + SHIFT + F11

Documentoverzicht

Een alinea verhogen CONTROL + SHIFT + PIJL-LINKS
Een alinea verlagen CONTROL + SHIFT + PIJL-RECHTS
Een alinea verlagen naar platte tekst CMD + SHIFT + N
Geselecteerde alinea’s omhoog verplaatsen* CONTROL + SHIFT + PIJL-OMHOOG
Geselecteerde alinea’s omlaag verplaatsen* CONTROL + SHIFT + PIJL-OMLAAG
Tekst onder een kop uitvouwen CONTROL + SHIFT + PLUSTEKEN
Tekst onder een kop samenvouwen CONTROL + SHIFT + MINTEKEN
Alle hoofdtekst en koppen uitvouwen of alle hoofdtekst samenvouwen CONTROL + SHIFT + A
De eerste regels platte tekst of alle platte tekst weergeven CONTROL + SHIFT + L
Alle koppen met het opgegeven kopniveau weergeven CONTROL + SHIFT + <KOPNIVEAU>

*) Deze sneltoets is strijdig met een standaardtoets Mission Control Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de sneltoets Applicatievensters voor deze toets wijzigen. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren> Mission Control. Onder Toetsenbord en muis kiest u een andere sneltoets voor Applicatievensters of u kiest –(minteken) om deze uit te schakelen.

Documenten redigeren

Een opmerking invoegen CMD + OPTION + A
Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen CMD + SHIFT + E
Naar het begin van een opmerking gaan HOME
Naar het einde van een opmerking gaan END (is niet op alle toetsenborden beschikbaar)
Naar het begin van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster CMD + HOME
Naar het einde van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster CMD + END

Documenten afdrukken

Een document afdrukken CMD + P

De invoegpositie in een tabel verplaatsen

Naar de volgende cel gaan TAB (Als de cursor in de laatste cel van een tabel staat, voegt u een nieuwe rij toe als u op TAB drukt)
Naar de vorige cel gaan SHIFT + TAB
Naar de vorige of volgende rij gaan PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG
Naar de eerste cel in de rij gaan CONTROL + HOME
Naar de laatste cel in de rij gaan CONTROL + END
Naar de eerste cel in de kolom gaan CONTROL + PAGE UP
Naar de laatste cel in de kolom gaan CONTROL + PAGE DOWN
Een nieuwe alinea beginnen RETURN
Onder aan de tabel een nieuwe rij toevoegen TAB aan het einde van de laatste rij
Tekst toevoegen vóór een tabel aan het begin van een document RETURN bij het begin van de eerste cel
Een rij invoegen CMD + CONTROL + I

Het formaat van tabelkolommen wijzigen met de liniaal

Druk op de sneltoetsen en versleep een punt op de liniaal

Kolomformaten aan de rechterkant behouden De breedte van een tabel wijzigen Geen toets
Eén kolomregel verplaatsen De breedte van een tabel behouden SHIFT
Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken De breedte van een tabel behouden CMD + SHIFT
Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen De breedte van een tabel behouden CMD

Het formaat van tabelkolommen rechtstreeks in een tabel wijzigen

Tips

•Als u de afmetingen van een kolom wilt weergeven op de liniaal als u het formaat van de kolom wijzigt, drukt u op OPTION bij deze sneltoetsen.

• Als u de breedte van een kolom nauwkeurig wilt aanpassen, schakelt u de hulplijnfunctie uit door op OPTION te drukken bij de sneltoetsen.

Druk op de sneltoetsen en versleep een kolomgrens

Eén kolomregel verplaatsen De breedte van een tabel behouden Geen toets
Kolomformaten aan de rechterkant behouden De breedte van een tabel wijzigen SHIFT
Alle kolommen aan de rechterkant even groot makenDe breedte van een tabel behouden CMD + SHIFT
Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen De breedte van een tabel behouden CMD

Alinea’s en tab tekens invoegen in een tabel

Nieuwe alinea in een cel RETURN
Tab teken in een cel OPTION + TAB

Gegevens samenvoegen

Als u de volgende sneltoetsen wilt gebruiken, moet u eerst samenvoegbestanden instellen.

Een document samenvoegen CONTROL + SHIFT + N
Een gegevensdocument voor Gegevens samenvoegen bewerken CONTROL + SHIFT + E
Op fouten controleren CONTROL + SHIFT + K
Een samenvoegveld invoegen CONTROL + SHIFT + F

Voetnoten en eindnoten

Een voetnoot CMD + OPTION + F
Een eindnoot CMD + OPTION + E

Heb je nog vragen?

Mail naar kennisportaal@visio.org, of bel 088 585 56 66.

Meer artikelen, video’s en podcasts vind je op kennisportaal.visio.org

Koninklijke Visio

expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

www.visio.org